Aktualności

Działania środowiskowe

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Rolno-Spożywczego - "BASSO" Sp. z o.o. w Gołkowicach Dolnych, producent proszkowanych i płynnych produktów jajecznych prowadząc swoją działalność deklaruje spełnienie wymagań obowiązujących przepisów oraz norm nakazujących ograniczanie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko.

Firma "BASSO" w roku 2003 wdrożyła System Zarządzania Środowiskowego oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:1996 i zobowiązała się do:

  • ciągłego zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko
  • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska
  • postępowania zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym ochrony   środowiska, normami - środowiskowymi oraz przepisami lokalnymi dotyczącymi   działalności prowadzonej przez firmę
  • zmniejszania zużycia energii
  • zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów oraz ich właściwego   zagospodarowania
  • prowadzenia modernizacji gospodarki wodno-ściekowej
  • propagowania zasad środowiskowych wśród pracowników ,podwykonawców i   klientów firmy
  • zmniejszania ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych


W roku 2006 odbyła się recertyfikacja systemu ISO 14001 opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 14001:2005

W ramach Systemu Zarządzania Środowiskiem firma prowadzi intensywną działalność dotyczącą zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Wdrażane są zadania mające na celu ograniczenie odpadów powstających podczas prowadzenia procesów produkcyjnych, ich segregacje i utylizacje w specjalistycznych firmach utylizacyjnych.

Prowadzona jest ciągła modernizacja oczyszczalni ścieków która ze względu na swoją uciążliwość dla okolicznych mieszkańców, stanowi priorytet dla działalności prośrodowiskowej firmy "Basso".

Ograniczając emisję odpadów powstających podczas produkcji wyrobów  jajecznych, firma w lutym 2010r. uruchomiła linie produkcyjną suszonych  skorup jaj wykorzystywanych jako składnik mieszanek paszowych dla  zwierząt hodowlanych.

Realizując Politykę Środowiskową kierownictwo firmy "BASSO" działa na rzecz rozwoju przedsiębiorstwa w zgodzie z zasadami ochrony środowiska dążąc do zaspokojenia w pełni potrzeb w tym zakresie.